*** Vysvetlivky:

verejné obstarávanie  je postup podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

obchodná verejná súťaž je postup podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

verejná súťaž je postup podľa § 847 až § 849 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov